Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska.

Zleceniodawca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Kultury i Edukacji

Opis projektu:
Dziś przekazaliśmy świeżutki nakład “Przedsiębiorczości Akademickiej Dolnego Śląska” na ręce prof. Piotra A. Wrzecioniarza – inspiratora i przewodniczącego zespołu redakcyjnego pionierskiej w kraju publikacji poświęconej opisowi zmian zachodzących w zakresie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy i promocji przedsiębiorczości akademickiej Dolnego Śląska.
Hasło gospodarki opartej na wiedzy jest powszechnie używane we wszystkich częściach świata. Ewolucyjne i rewolucyjne zmiany stosunków społecznych, form ustrojowych, zmiany w kulturze, medycynie, technologii, gospodarce, rolnictwie, szkolnictwie i nauce, wyraźnie wskazują na coraz większą rolę intelektu w przyspieszonym rozwoju realizowanym przez ludzkość we wszystkich częściach globu.
Sukcesy Uniwersytetu Stanforda i Silicon Valley, MIT, Cambridge, Oxfordu i innych centrów intelektualnych i technologicznych świata są dokładnie analizowane, a w wielu miejscach podejmuje się próby podążania tą samą drogą. Szacuje się, że takich miejsc jest około 300 na całym świecie.
Dolny Śląsk ze swoim potencjałem badawczym i naukowym też do nich należy. Lepsze wykorzystanie tego potencjału dla dobra regionu i kraju przyświeca niniejszej inicjatywie.
Inspirująca działalność profesora J.G. Wissem’y, niestrudzonego propagatora Uniwersytetu Trzeciej Generacji, w którym liczy się nie tylko tworzenie wiedzy i jej nauczanie, ale także jej transfer do rzeczywistości gospodarczej, udział w jego wykładach, a także bezpośrednie rozmowy w WCTT, potwierdziły słuszność realizowanego kierunku dolnośląskiej aktywności. W tym przełomowym okresie coraz więcej ludzi tworzy wiedzę i pracuje nad jej wykorzystaniem w praktyce. Trwa globalny i lokalny wyścig o wszystko. Wyścig, w którym musimy wziąć udział.
Bezpośrednim celem tej książki, w odniesieniu do zmian zachodzących w zakresie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, jest przedstawienie przedsiębiorczości akademickiej Dolnego Śląska.
W rozdziale 1. na bazie klasycznej piramidy wiedzy sformułowano tezę o konieczności transferu wiedzy do szeroko rozumianej praktyki, z każdego jej poziomu. Przedstawiono najczęściej występujące formy współpracy nauki z gospodarką. W tym samym rozdziale na przykładach znanych uczelni starano się wykazać, że przedsiębiorczość akademicka jest korzystna dla kadry, studentów, a także samych uczelni. Sformułowano wnioski w jaki sposób można pomóc w jej rozwoju. W rozdziale przedstawiono także dane statystyczne obejmujące podział firm akademickich na branże, na uczelnie z których pochodzą przedsiębiorcy, a także klasyfikację uczelni obejmującą podejście do przedsiębiorczości akademickiej.
Rozdział 2. przedstawia listę uczelni funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. Należy pamiętać o sile uderzeniowej środowiska obejmującego ok. 150 tys. studentów i prawie 12 tys. pracowników naukowych. Wykaz ułatwia wybór i nawiązanie kontaktów, a bardziej szczegółowe informacje o wybranych uczelniach zrzeszonych w Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki, umożliwiają znalezienie partnerów w niemal każdym obszarze aktywności gospodarczej. Oferta współpracy kierowana jest do wszystkich zainteresowanych transferem wiedzy do gospodarki.
Rozdział 3. zawiera kilka części składowych. Na początku przedstawiono listę inkubatorów i różnego rodzaju parków wspierających przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku. W zamyśle chodziło o kierowanie potencjalnych przedsiębiorców akademickich w wiele miejsc wzrostu funkcjonujących na terenie naszego województwa. W kolejnym podrozdziale umieszczono podstawowe informacje o tworzeniu i finansowaniu firm typu spin-off oraz spin-out. Pamiętając, o tym jak wiele emocji może wywoływać kwestia własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy, przedstawiono wrocławski „Kodeks Dobrych Praktyk”, jako pewną propozycję grupy pracującej nad tym zagadnieniem. Kodeks ten oparty jest na aktualnie obowiązującym prawie. W przyszłości uregulowania w tym zakresie mogą ulec zmianie, szczególnie jeśli nastąpią działania i nasilą się zjawiska przyspieszające rozwój przedsiębiorczości akademickiej w kraju.
Rozdział 4. to usystematyzowany branżowo, informator zawierający standardowe opisy firm akademickich, powołanych i/lub zarządzanych przez przedsiębiorców akademickich, pracowników uczelni wyższych, studentów wszystkich trzech poziomów kształcenia, a także absolwentów, którzy ukończyli studia w ostatnim roku i bezpośrednio po studiach powołali swoje firmy.
Rozdział 5. kończący niniejsze wydawnictwo, przedstawia krótką historię DRPiN. Opisano narodziny tego ruchu społecznego i przebieg plenarnych obrad, uwzględniając większość znaczących wypowiedzi. Rozdział ten może być inspiracją dla dalszych działań nad rozwojem nie tylko przedsiębiorczości akademickiej.

Niniejsze wydawnictwo powstało, aby ukazać rozwój przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku, aby zachęcić większą liczbę pracowników i studentów do zakładania własnych firm, do transferu wiedzy do rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Tą publikacją chcemy również uhonorować prekursorów przedsiębiorczości akademickiej, którzy mieli odwagę założyć firmy, przedstawić je i wytyczyć drogę ku przyszłości. Celem było także pokazanie siły naszego regionu oraz tych, którzy rozumieją i wspierają nowoczesny rozwój.
Niniejsza książka może być inspiracją do podejmowania dalszych działań nad rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Ważnym jest, aby okazała się zaczątkiem nie tylko dyskusji i praktycznych działań na Dolnym Śląsku, ale także aby jej pozytywne oddziaływanie objęło również inne regiony kraju. Polska „Silicon Valley” może rozpocząć się na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu i sięgać aż do Małopolski, do Krakowa. Wówczas będzie zauważalna na mapie Europy, a na jej rozwoju skorzystamy wszyscy. Podejmujmy te działania, nie czekajmy biernie na innych. Razem twórzmy naszą lepszą przyszłość. Już teraz.

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska
Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstałe we współpracy z Dolnośląską Radą Przedsiębiorczości i Nauki.

Praca zbiorowa zrealizowana pod kierunkiem: Piotra A. Wrzecioniarza, przewodniczącego Zespołu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki działającej przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Profesora Politechniki Wrocławskiej.
Przygotował zespół:
Marta Dunajko, Magdalena Górska Edyta Jamróz, Julian Jezioro, Elżbieta Kobiałkowska, Katarzyna Kowalska, Tomasz Mularczyk, Krzysztof Parjaszewski, Stanisław Piątek, Cezary Rutka, a także odpowiednie biura instytucji przedstawionych w opracowaniu.

Redakcja: Yoostyna Sardey (MCA)
Zdjęcia: Lise Gagne (okładka), Łukasz Giza, Romuald Sołdek
Opracowanie graficzne i skład: Paweł Niziołek
Korekta: Sylwia Małycha, Irina Chicherina
Wydawca: Media Consulting Agency na zlecenie UMWD

Wydawca składa serdeczne podziękowania za pomoc i współpracę przy realizacji niniejszego informatora pracownikom Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD oraz działom promocji wrocławskich uczelni.

Wrocław, luty 2010

Realizacje:
praca zbiorowa zrealizowana pod kierunkiem: Piotra A. Wrzecioniarza, przewodniczącego Zespołu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki działającej przy Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Profesora Politechniki Wrocławskiej.
Przygotował zespół: Marta Dunajko, Magdalena Górska Edyta Jamróz, Julian Jezioro, Elżbieta Kobiałkowska, Katarzyna Kowalska, Tomasz Mularczyk, Krzysztof Parjaszewski, Stanisław Piątek, Cezary Rutka, a także odpowiednie biura instytucji przedstawionych w opracowaniu.

Redakcja: Yoostyna Sardey
Zdjęcia: Lise Gagne (okładka), Łukasz Giza, Romuald Sołdek
Opracowanie graficzne i skład: Paweł Niziołek
Korekta: Sylwia Małycha, Irina Chicherina
Wydawca: Media Consulting Agency na zlecenie UMWD

Wydawca składa serdeczne podziękowania za pomoc i współpracę przy realizacji niniejszego informatora pracownikom Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD oraz działom promocji wrocławskich uczelni.

Data:
wrzesień 2009 – luty 2010

© 2021 Media Consulting Agency - Theme by Themefyre